Đôi khi bạn cấu hình cài đặt Ubuntu và bật chức năng auto update (và auto install update). Khi này hệ thống sẽ tự động tải về các gói kernel mới làm cho /boot bị đầy.
Để xử lý vấn đề này, bạn chạy lệnh sau (dưới quyền root):
#dpkg –get-selections|grep ‘linux-image*’|awk ‘{print $1}’|egrep -v “linux-image-$(uname -r)|linux-image-generic” |while read n;do apt-get -y remove $n;done
Hệ thống sẽ gỡ bỏ các gói kernel đã tải và chỉ giữ lại gói hiện tại đang được sử dụng. Chạy tiếp:
#apt-get autoremove
Bạn có thể tắt chức năng auto update để hệ thống không tự động tải về các gói kenrel nữa.