Cấu hình reject_rbl_client trên Postfix

Kiểm tra cấu hình Postfix reject_rbl_client trên postfix bằng lệnh sau để xem có sử dụng SORBS blocklist hay không.

zmprov gcf zimbraMtaRestriction

Nếu kết quả đầu ra hiển thị thông tin có liên quan đến SORBS, chẳng hạn như dnsbl.sorbs.net thì tiến hành gỡ bỏ như sau:

zmprov mcf -zimbraMtaRestriction “reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net”
zmmtactl restart

SpamAssassin

Bản cập nhật trong tương lai của SpamAssassin trong Zimbra sẽ loại bỏ SORBS vì SORBS có ở nhiều nơi trong SpamAssassin, một cách để vô hiệu hóa nó là thêm dòng cấu hình sau vào tệp /opt/zimbra/data/spamassassin/localrules/local.cf của bạn. Bạn có thể tạo file local.cf nếu chưa có.

dns_query_restriction deny sorbs.net

Khởi động lại các dịch vụ liên quan:

zmmtactl restart && zmamavisdctl restart

Lưu ý rằng thiết lập trên spamassasin chưa được xác nhận bởi Zimbra. Bạn cần theo dõi log trên server và bài viết này để cập nhật, thay đổi cho phù hợp.