1. Cập nhật Zimbra

Để xem các gói Zimbra đang được cài đặt trên hệ thống, trong CentOS bạn có thể dùng:

yum list installed | grep zimbra

Bạn có 2 cách để cập nhật (update) zimbra là nâng cấp từng thành phần và nâng cấp toàn bộ.

a. Nâng cấp từng gói cài đặt zimbra riêng lẻ

Trên các server, với quyền root gõ lệnh sau:

yum clean metadata
yum check-update

Cập nhật LDAP trên LDAP server:

Với quyền root, gõ lệnh sau:

yum install zimbra-ldap-components

su – zimbra
ldap restart

Cập nhật zimbra-proxy trên proxy server:

Với quyền root, gõ lệnh sau:

yum install zimbra-proxy-patch

su – zimbra
zmproxyctl restart
zmmemcachedctl restart

Cập nhật mta trên mta server:

Với quyền root, gõ lệnh sau:

yum install zimbra-mta-patch

su – zimbra
zmamavisdctl restart

Cập nhật zimbra mailboxd service trên mailstore server

Với quyền root, gõ lệnh sau:

yum install zimbra-patch

su – zimbra

zmcontrol restart

Cập nhật zimbra chat nếu bạn dùng OSE

Với quyền root gõ lệnh sau:

yum install zimbra-chat

su – zimbra

zmmailboxdctl restart

Cập nhật NG-Module nếu bạn dùng NE

Với quyền root, gõ lệnh sau:

yum install zimbra-drive-ng

su – zimbra

zmmailboxdctl restart

Cập nhật Zimbra doc nếu bạn dùng NE:

Với quyền root, gõ lệnh sau:

yum install zimbra-docs

su – zimbra

zmmailboxdctl restart

b. Nâng cấp tất cả thành phần sử dụng system package upgrades:

Với quyền root, gõ lệnh sau để xóa phần nhớ đệm của yum và liệt kê các gói có bản cập nhật

yum clean metadata

yum check-update

Sau đó cập nhật toàn bộ hệ thống:

yum update

Restart lại zimbra

su – zimbra

zmcontrol restart

2. Nâng cấp (Upgrade) Zimbra

Trước tiên bạn cần update hệ thống, thực hiện tương tự như phần 1.b ở trên.

Trước khi thực hiện upgrade, bạn cần tắt các dịch vụ zimbra, chỉ bật các dịch vụ là ldap và zmconfigd. Với quyền zimbra user:

zmcontrol stop
ldap start
zmconfigdctl start

Với quyền root, chạy upgrade:

yum upgrade

Tiến hành restart zimbra:

su – zimbra

zmcontrol restart