Bạn có một số account nằm trên Gsuite, một số account nằm trên Zimbra server. Domain là zimilab.com, tên zimbra server là mail.zimilab.com
Mô hình split domain giúp 2 hệ thống hoạt động liên thông với nhau với Gsuite đóng vai trò gateway quản lý luồng email đến và đi.
Bước 1: Tạo host để Gsuite routing email đến Zimbra server.
Vào Apps > Google Workspace > Settings for Gmail > Hosts
Tạo host với các thông số:
– Name: Zimbra
– Specify email server: chọn single host, điền địa chỉ IP của zimbra server, chọn port 25.
Bước 2: Tạo routing rule để routing email về zimbra server.
Vào Apps > Google Workspace > Settings for Gmail > Routing
Tạo routing rule với các thông số:
– Description: Route to Zimbra
– Email messages to affect: chọn inbound, internal-Sending, internal-Receiving.
– Trong Route chọn Change route, chọn route đến host Zimbra.
– Chọn Show options, sau đó chọn Unrecognized / Catch-all.
Đến đây bạn đã hoàn thành cấu hình phần định tuyến email từ Gsuite về Zimbra. Bước tiếp theo là cấu hình chấp nhận email được định tuyến từ Zimbra đến Gsuite.
Bước 3: Tạo SMTP relay service để cho phép Zimbra gửi email ra ngoài thông qua Gsuite
Vào Apps > Google Workspace > Settings for Gmail > Routing
Trong mục SMTP relay service, tạo rule
– Tên: From Zimbra
– Allowed Senders: only addresses in my domains
– Authentication: chọn only accept mail from the specified IP addresses. Thêm vào các địa chỉ IP của zimbra server (địa chỉ WAN).
Bạn không cần chọn SMTP Authentication và Require TLS encryption.
Đến đây bạn đã hoàn thành cấu hình ở phía Gsuite, ta chuyển sang cấu hình trên Zimbra.
Bước 4: Cấu hình routing từ Zimbra sang Gsuite.
Cần điền đúng thông số smtp và smtp-relay của Gsuite. Do relay qua Gsuite, bạn cũng nên tắt DNS lookup trên MTA đi đặc biệt khi bạn không tạo MX/SPF record cho Zimbra server.
Zimbra chấp nhận mail cho các account đang host trên Zimbra và sẽ forward (chuyển tiếp) các mail khác cho những account thuộc domain đến Gsuite.
su – zimbra
zmprov md zimilab.com zimbraMailCatchAllAddress @zimilab.com
zmprov md zimilab.com zimbraMailCatchAllForwardingAddress @zimilab.com
zmprov md zimilab.com zimbraMailTransport smtp:ASPMX.L.GOOGLE.COM:25
zmprov mcf zimbraMtaRelayHost smtp-relay.gmail.com:25
zmprov mcf zimbraMtaDnsLookupsEnabled FALSE
postfix stop
postfix start

Đến đây bạn đã hoàn thành cấu hình trên Zimbra.
Tài liệu tham khảo: https://wiki.zimbra.com/wiki/Split_Domain

Để biết thêm về giới hạn khi sử dụng dịch vụ relay của gsuite (google workspace): https://support.google.com/a/answer/2956491#sendinglimitsforrelay&zippy=%2Creview-sending-limits-for-the-smtp-relay-service