Nếu bạn chỉ cần triển khai một email server nhỏ cho khoảng 200 mailbox trở xuống, không muốn triển khai AWS EC2 và muốn việc cấu hình đơn giản, hãy tìm hiểu về dịch vụ VPS giá rẻ của AWS.

AWS cung cấp dịch vụ VPS có tên là Lightsail với mức giá khá tốt. Với gói dịch vụ 2 CPU core, 8GB RAM, 160G SSD Storage, 1 IP tĩnh, 5TB data transfer có giá 1 tháng là 40USD.

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có thể dễ dàng tạo 1 VPS instance gán 1 static IP address và 1 Private IP (được NAT ra IP tĩnh), tải ssh key về và sẵn sàng cài đặt Zimbra.

Hiện AWS Lightsail đã hỗ trợ Ubuntu, CentOS là các hệ điều hành mà Zimbra hỗ trợ.

Bạn sẽ cấu hình AWS Lightsail firewall cho instance, mở các cổng cần thiết cho zimbra như 22, 25, 80, 443, 993, 995, 7071, 8443. Sau khi được khởi tạo với hệ điều hành Centos/Ubuntu thì bạn sẽ thấy bên trong CentOS được cài đặt không có sẵn firewalld như bạn tự cài đặt thông thường.

Do hệ thống sử dụng NAT nên bạn cần triển khai split domain. Bạn có thể cài đặt dnsmasq để tự xây dựng 1 local dns server giúp cho việc cài đặt Zimbra (Zimbra cần phân giải DNS A, MX record khi cài đặt). Để thay đổi dns nameserver bạn thực hiện như sau:

Chuyển thành root:

$sudo su –

Edit file /etc/dhcp/dhclient.conf

#vi /etc/dhcp/dhclient.conf

Thêm các dòng sau vào:

timeout 300;

retry 60;

supersede domain-name-servers 127.0.0.1;

supersede domain-name “zimilab.com”;

supersede domain-search “zimilab.com”;

Bạn tham khảo tài liệu: https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-static-dns-ubuntu-debian/

Reboot instance và kiểm tra.

#cat /etc/resolv.conf

; generated by /usr/sbin/dhclient-script

search zimilab.com.

nameserver 127.0.0.1

Đến đây bạn có thể thiết lập hostname, edit file /etc/hosts, cài đặt dnsmasq, cài đặt zimbra.

Lưu ý bạn dùng Private IP của Instance này trong các cấu hình.

Ví dụ:

File etc/hosts:

127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

#::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

172.26.7.120 mail.zimilab.com mail

File /etc/dnsmasq.conf

server=8.8.8.8

listen-address=127.0.0.1

domain=zimilab.com

mx-host=zimilab.com,mail.zimilab.com,10

address=/mail.zimilab.com/172.26.7.120

Bạn cần thêm dung lượng? Rất dễ dàng với AWS S3 bucket. Zimbra hiện đã hỗ trợ S3 bucket cho cả Primary lẫn Secondary volume.