Trong trường hợp bạn muốn nâng cấp từ phiên bản thấp hơn (ví dụ như 8.6) lên 8.8, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Phiên bản 8.8 bắt buộc phải có Proxy và memcached => cần cài đặt Proxy/Memcache cho 8.6 trước khi nâng cấp lên 8.8.
  • Sau khi cài đặt proxy, để Mailboxd server log được các địa chỉ IP gốc của client, cần sử dụng X-Forwarded-For.
  • Sau khi nâng cấp, Zimbra 8.8 sử dụng module NG Backup (Backup Plus), HSM Plus, Admin Plus và Mobile Plus thay cho các module cũ.

Bước 1: Tiến hành backup toàn bộ hệ thống. Cách đơn giản nhất nếu bạn đang sử dụng môi trường ảo hóa là lấy snapshot máy ảo. Cấu hình firewall chặn luồng mail đến server.

Bước 2: Cài đặt Proxy và Memcached.

Tải bản zimbra 8.6 từ Zimbra, bung nén và tiến hành cài đặt. Bạn sẽ được hỏi có muốn cài đặt Proxy và Memcached hay không. Chọn Y.

Do you wish to upgrade? [Y] Y 
Install zimbra-memcached [N] Y 
Install zimbra-proxy [N] Y

Bước 3: cấu hình proxy

su – zimbra

./libexec/zmproxyconfig -e -w -o -a 8080: 80: 8443: 443 -x both -H `zmhostname` #cấu hình web proxy.

./libexec/zmproxyconfig -e -m -o -i 7143: 143: 7993: 993 -p 7110: 110: 7995: 995 -H `zmhostname` #cấu hình imap và pop3 proxy.

zmcontrol restart

zmprov ms `zmhostname` zimbraMailReferMode reverse-proxied #hướng dẫn mailboxd server sử dụng proxy.

zmmailboxdctl restart

Bước 4: kiểm tra hệ thống hoạt động tốt.

Bước 5: Cài đặt 8.8

Tiến hành cài đặt bình thường, hệ thống sẽ hỏi bạn muốn upgrade từ 8.6 lên 8.8 không? Trả lời Y và tiến hành. Bạn chọn cài đặt NG-Module để sử dụng các module mới của Zimbra (Backup plus, HSM plus,…).

Install zimbra-network-modules-ng [Y]

Bước 6: sử dụng X-Forwared-For

su – zimbra

zmprov mcf +zimbraMailTrustedIP 127.0.0.1 +zimbraMailTrustedIP 10.11.12.13

Địa chỉ 10.11.12.13 là địa chỉ IP của mail server.

Bước 7: có một số trường hợp sau khi nâng cấp xong bạn sẽ không thấy NG-Module hiển thị trong giao diện quản trị. Tiến hành enable module này:

zmprov ms `zmhostname` zimbraNetworkModulesNGEnabled TRUE

Bước 8: Chỉnh sửa DDOS Filter tránh lỗi cảnh báo NG-Module.

Ta sẽ tăng mức ngưỡng DDOS Filter lên.

zmprov mcf zimbraHttpDosFilterDelayMillis 20
zmprov mcf zimbraHttpDosFilterMaxRequestsPerSec 100

Bước 9: update zimbra ssh key

zmupdateauthkeys

Bước 10: Mở lại firewall cho phép mail đổ về server, kiểm tra hệ thống hoạt động tốt.