Với phiên bản 8.8 trở lên, Zimbra sử dụng NG Backup. Bạn có thể gặp trường hợp dung lượng ổ đĩa tăng rất nhanh. Việc này có liên quan đến redolog archive của Zimbra.

Để kiểm tra dung lượng thư mục chứa redolog archive, bạn thực hiện lệnh sau:

du -sh /opt/zimbra/redolog/

NG Backup không cần redolog archive nên bạn có thể xóa redolog archive đi. Zimbra có cơ chế xóa redolog archive khi đến hạn rollover. Bạn cần bật thông số zimbraRedoLogDeleteOnRollover thành TRUE (mặc định là FALSE). Với quyền zimbra:

$zmprov mcf zimbraRedoLogDeleteOnRollover TRUE

Bạn nên thực hiện cấu hình này ngay sau khi upgrade hoặc cài đặt mới hệ thống Zimbra và có sử dụng NG Backup.

Nếu bạn muốn xóa ngay lập tức các file redolog archive, bạn có thể tự xóa bằng cách xóa các file redo-xxxx trong thư mục /opt/zimbra/redolog/archive/

Ví dụ: rm -f redo-201905*   >> xóa toàn bộ redolog archive của tháng 5 năm 2019.

Ngoài trường hợp ổ cứng bị đầy do redolog archive, bạn còn có thể gặp trường hợp ổ cứng bị đầy do log file hoặc các lý do khác. Khi mở support case, bạn cần gửi các thông tin sau cho đội ngũ support engineer của Zimbra:

# su – zimbra -c “zmcontrol -v”        >> phiên bản zimbra

# su – zimbra -c “crontab -l”             >> các tác vụ trong crontab

# ls -l /opt/zimbra/backup/             >> thông tin về thư mục backup

# zmprov gs `zmhostname` | grep -i network    >> thông tin về các gói NG

# cat /etc/fstab

# cat /proc/mounts

# df -hT

Liệt kê các thư mục có dung lượng lớn trong zimbra.

# for i in `find /opt/zimbra -maxdepth 1 -type d`; do export sum=`find $i -printf %k”n” | awk ‘{  sum += $1 } END { print sum kb }’`; echo -e “$sum kbt$i”; export sum=; done | sort -rn | head -n 20

# su – zimbra -c “zmprov -l gs `zmhostname` | egrep ‘Back|Redo’”

# du -sh /opt/zimbra/redolog